Privacybeleid

De Machinevriend verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Ine Gerrits via ine@machinevriend.be

Verwerkingsdoeleinden

De Machinevriend verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Wij houden enkel gegevens bij die de klant ons zelf verstrekt en die noodzakelijk zijn voor de boekhoudkundige verwerking:

 •   Naam van de klant
 •   Adres van de klant
 •   Postcode en woonplaats van de klant
 •   Telefoonnummer en/of GSM nummer
 •   Mailadres
 •   Voor professionele klanten het BTW nummer
 •   Voor professionele klanten naam en telefoonnummer van mogelijke contactpersonen

  Overmaken aan derden

  In het kader van garantiedoeleinden worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met onze leveranciers binnen de Europese Economische Ruimte. De Machinvriend garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  Bewaarperiode

  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: ine@machinevriend.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De klant kan zich met een link uitschrijven op ontvangen nieuwsbrieven.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).